THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC...

02/05/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2024

Công bố thông tin bất thường

26/01/2024

Ông Lê Tất Chánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam...

Thông tin về công ty Kiểm toán BCTC năm 2023...

07/11/2023

Thông tin về công ty Kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty Cổ phần...

NGHỊ QUYẾT HĐQT NĂM 2023

01/07/2023

Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán...

KẾT QUẢ BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2024

30/06/2023

Kết quả bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024