BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (30/06/2019)

Thông qua toàn văn các báo cáo được trình bày tại Đại hội như sau: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2019. 3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.