Nghị quyết 05/2018/NQ-ĐHĐCĐ (thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) (24/11/2018)

- Thông qua đề nghị từ Công ty Cổ phần Tonkin Spices được nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (mã chứng khoán: PRO) dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ PRO và đến mức tối đa là 80% mà không phải chào mua công khai. - Thông qua việc Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan tới vụ án tham ô tại Công ty CP Procimex Việt Nam do ông Nguyễn Điểm cùng các bị cáo Bùi Thị Hoà – Kế toán trưởng và Đoàn Thị Anh Thư – Thủ quỹ thực hiện