Nghị quyết lựa chọn Công ty Kiểm toán 2019 (05/11/2019)

Lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Procimex tại tờ trình số 02/2019/TTr-PRO ngày 05/11/2019, Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và phê chuẩn lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin đơn vị thực hiện kiểm toán:

  • Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng
  • Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Hiệp (theo Giấy ủy quyền số 21018/AISC-GUQ ngày 26/12/2018 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh)
  • Địa chỉ: Số 350 Hải Phòng, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
  • Mã số thuế: 0300513041-001

2. Nội dung kiểm toán:

  • Báo cáo tài chính và báo cáo hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019
  • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Nội dung chi tiết văn bản:

- Tờ trình số 02/2019/TTr-PRO ngày 05/11/2019

- Biên bản họp HĐQT

- Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019