Nghị quyết thông qua việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh mới của Công ty 2019 (22/11/2019)

Thông qua việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh bằng việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sau khi có kết quả biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua biên bản kiểm phiếu số 04/2019/BB-HĐQT ngày 22/11/2019 với tỷ lệ như sau:

 

Biểu quyết

Số phiếu biểu quyết (phiếu)

Tỷ lệ tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)

Tán thành

05

67.4%

Không tán thành

0

0%

Không có ý kiến

107

32.6%

 

Qua đó, cùng ngày Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT thông qua việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh mới của Công ty như sau:

STT

Mã ngành

Ngành nghề

1

6810

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

2

6820

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. 
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản

 

Nội dung chi tiết văn bản: 

- Biên bản kiểm phiếu số 04/2019/BB-HĐQT ngày 22.11.2019

- Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 22.11.2019 thông qua việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh