Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (20/06/2017)

Cổ đông có thể dùng tài liệu này như tài liệu in ra tại Đại hội