Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11/2019 (23/09/2019)

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 23/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo và xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

  • Mục đích: Thông qua Quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
  • Vấn đề lấy ý kiến: Bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh mới của Công ty.
  • Hình thức lấy ý kiến: Cổ đông gửi “ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” theo mẫu của Công ty ban hành và gửi lại cho Công ty được đựng trong phong bì dán kín
  • Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 05/11/2019 đến ngày 21/11/2019
  • Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt của Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam
  • Địa điểm tổ chức thực hiện gửi và nhận thư phản hồi lấy ý kiến Cổ đông tại trụ sở Công ty Cổ Phần Procimex Việt Nam. Địa chỉ: 264/56 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Tài liệu, hồ sơ lấy ý kiến cổ đông làm văn bản gồm:

           + Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2019/NQ-HĐTQT ngày 23.09.2019

           + Biên bản họp số 02/2019/BB-HĐQT ngày 23.09.2019

           + Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

           + Phiếu lấy ý kiến

           + Giấy ủy quyền

           + Thông báo lấy ý kiến Cổ đông làm văn bản

           + Nghị quyết dự thảo thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản