Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (12/06/2017)

Thời gian 07 giờ 30 Thứ Hai ngày 26/06/2017 Địa điểm: Toà nhà 25 T2 phố Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung sẽ được thảo luận bao gồm:
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
- Các nội dung khác.
Click here to download Thông báo mời họp
Click here to download Phiếu đăng ký, Giấy UQ, và Phiếu đóng góp ý kiến