Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (21/06/2018)

Thời gian: 07 giờ 30 Thứ Bảy ngày 30/06/2018 Địa điểm: Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắk Nông – Số 12 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắc R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

Nội dung sẽ được thảo luận bao gồm:
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;

- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018;
- Các nội dung khác.
Click here to download Thông báo mời họp
Click here to download Phiếu đăng ký, Giấy UQ, và Phiếu đóng góp ý kiến