Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (20/06/2019)

Họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thời gian: 07 giờ 30 Chủ Nhật ngày 30/06/2019 Địa điểm: Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắk Nông – Số 12 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắc R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

Nội dung sẽ được thảo luận bao gồm:
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;

- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2019;
- Các nội dung khác.

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019

Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 2019

Phiếu đóng góp ý kiến 

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019