Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (24/06/2021)

Họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Thời gian: 07 giờ 30 Thứ Sáu ngày 16/07/2021

Địa điểm: Phòng họp CN Công ty thành viên tại Đắk Nông – Số 12 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắc R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

Nội dung sẽ được thảo luận bao gồm:
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;

- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2021;
- Các nội dung khác.

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2021

Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 2021

Phiếu đóng góp ý kiến 

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021