Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại HĐCĐ thường niên năm 2018 (29/05/2018)

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2018

Nội dung đại hội:
• Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017;
• Báo cáo của Hội đồng quản trị;
• Báo cáo của Ban kiểm soát;
• Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
• Các nội dung khác nếu có.

 

(Xem chi tiết thông báo tại đây )