Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 (22/05/2017)

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017

Nội dung đại hội:
• Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016;
• Báo cáo của Hội đồng quản trị;
• Báo cáo của Ban kiểm soát;
• Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
• Các nội dung khác nếu có. 
(Click here để xem chi tiết thông báo)