Thông tin về công ty Kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, theo Quy định tại Thông tư 96/2020-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính (07/11/2023)

Thông tin về công ty Kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

Thông tin về công ty Kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam, theo Quy định tại Thông tư 96/2020-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính. Xem toàn bộ văn bản tại đây: