THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (09/06/2023)

Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

I. Hồ sơ dự họp

 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2023
 2. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2023
 3. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023
 4. Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 2023
 5. Phiếu đóng góp ý kiến ĐHĐCĐ 2023

 

II. Các dự thảo báo cáo

 1. Báo cáo của HĐQT
 2. Báo cáo của BKS
 3. Báo cáo của TGĐ

 

III. Các dự thảo Tờ trình

 1. Tờ trình số 01 - Các vấn đề thường niên
 2. Tờ trình số 02 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2024

 

IV. Dự thảo Nghị Quyết

 1. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023