Điều lệ Công ty 2017 (08/02/2017)

Toàn văn của Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 08/02/2017 và thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông của Procimex thông qua ngày 22/08/2014

Vui lòng download tại đây