BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ...

30/06/2019

Thông qua toàn văn các báo cáo được trình bày tại Đại hội như sau: 1. Báo...

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

21/06/2019

Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

20/06/2019

Họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền...

29/05/2019

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

20/04/2019

BĐH gửi báo cáo hoạt động SXKD 2018 và dự trù 2019