Nghị quyết 05/2018/NQ-ĐHĐCĐ (thông qua bằng hình thức lấy ý...

24/11/2018

- Thông qua đề nghị từ Công ty Cổ phần Tonkin Spices được nhận chuyển...

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông

13/11/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

17/10/2018

Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

01/07/2018

BB, NQ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

21/06/2018

Thời gian: 07 giờ 30 Thứ Bảy ngày 30/06/2018 Địa điểm: Phòng họp CN Công ty...