Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền...

29/05/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2018

Báo cáo thường niên 2017

31/03/2018

Báo cáo thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

20/06/2017

Cổ đông có thể dùng tài liệu này như tài liệu in ra tại Đại...

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

12/06/2017

Thời gian 07 giờ 30 Thứ Hai ngày 26/06/2017 Địa điểm: Toà nhà 25 T2...

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền...

22/05/2017

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017

Báo cáo thường niên 2016

30/03/2017

Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam