Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng...

30/06/2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm thành viên...

17/06/2016

Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Phạm Tuấn...

Nghị quyết quyết định các chức danh TGĐ, P.TGĐ, Kế...

15/06/2016

Nghị quyết quyết định các chức danh TGĐ, P.TGĐ, Kế toán trưởng

Biên bản nghị quyết họp ĐHĐCĐ 2016

14/06/2016

Biên bản nghị quyết họp ĐHĐCĐ 2016

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

08/06/2016

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

01/06/2016

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016