Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường 2017

01/03/2017

Biên bản và Nghị quyết họp

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

09/02/2017

Các tài liệu có liên quan tới đại hội

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2017

09/02/2017

07 giờ 30 Thứ Bảy ngày 25/02/2017, Toà nhà 25 T2 phố Nguyễn Thị Thập,...

Báo cáo quản trị 2016

08/02/2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cả năm 2016

Thông báo thay đổi Điều lệ Công ty

08/02/2017

Toàn văn của Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 08/02/2017 và thay...

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính

21/07/2016

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính