Nghị quyết thông qua việc bổ sung 02 ngành nghề...

22/11/2019

Thông qua việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh bằng việc lấy ý kiến...

Nghị quyết lựa chọn Công ty Kiểm toán 2019

05/11/2019

Lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực...

23/09/2019

Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản...

23/09/2019

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản